Honda MC garanti – 5 år

Honda MC garantilogo

5 års norgesgaranti

Under henvisning til nedenstående vilkår og betingelser vil AS Kellox opprettholde garanti på ditt privateide kjøretøy i 5 år. Dersom det skulle oppstå en mangel på produktet i garantiperioden, vil din HONDA-forhandler reparere eller skifte ut den defekte komponenten som dekkes av garantien uten ekstra kostnad for kjøperen. Alle henvendelser vedrørende garanti skal skje via din godkjente HONDA-forhandler.

Innhold og gyldighetstid
Garantien gjelder Honda-motorsykler og mopeder importert av AS Kellox. Konkurranse-motorsykkel, herunder Trail, Cross, Enduro eller Roadracing, omfattes ikke av garantien.

Garantien omfatter:
– Motor, med drivstoffsystem, girkasse og kardang
– Hjuloppheng, bremser/bremsesystem
– Elektronikk, med digitale instrumenter, styreenheter for tenning, bensininnsprøytning

Hondas garantibetingelser

Garantien gjelder ikke:
– Justeringer som måtte komme før eller under første gangs service. Periodisk ettersyn og vedlikehold. Feil som oppstår på grunn av bruken av uoriginale reservedeler, som følge av ombygging eller uforsvarlig bruk, eller ved feil bruk i forhold til instruksjonsboken.
– Dersom kjøretøyet ikke vedlikeholdes etter anbefalte intervaller beskrevet i instruksjonsbok eller Service- og Garantihefte og slikt vedlikehold ikke kan dokumenteres gjennom stempel i Service- og Garantiheftet.
– Feil som oppstår ved service og reparasjoner ved andre verksted enn et av Kellox-godkjente Honda-verksteder, så langt disse verkstedene ikke utfører service/reparasjoner i tråd med Honda’s retningslinjer.
– Feil som oppstår under konkurranse eller konkurranselignende forhold.
– Normal slitasje og forbruk av deler som defineres som slitedeler. Følgende komponenter defineres som slite- og vedlikeholdsdeler og dekkes av sykkelens garanti frem til første service der aktuell komponent blir kontrollert eller senest ved 1 års-service: Gaffel-tetninger, styrelager, hjullager, bremseskiver, bremseklosser, kjede/drev og clutch.
– Dekk har en garanti inntil 1500 km.

FRIST FOR Å GJØRE GJELDENDE KRAV UNDER GARANTIEN
Dersom kjøperen vil gjøre gjeldende en feil under garantiansvaret skal selgeren underrettes om dette innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Service- og Garantiheftet, samt kopi av kjøpekontrakt skal fremlegges.

AVHJELP/RETTING
Selgeren bestemmer hvordan feilen skal rettes på kjøretøyet. Avhjelp i henhold til garantien skal skje innen rimelig tid etter reklamasjonen og uten kostnad eller vesentlig ubeleilighet for kjøperen.

I vurderingen av hva som er ”rimelig tid”, skal det tas hensyn til kjøperens behov for kjøretøyet, feilens art og omfang, samt vanskelighetsgrad og det tidspunktet kjøperen har stilt kjøretøyet til selgerens disposisjon. Feil som ikke er av vesentlig betydning og ikke påvirker ordinær bruk av kjøretøyet, skal etter samråd med kjøperen normalt utføres ved førstkommende service.

Indirekte kostnader som kunden pådrar seg ved et garantitilfelle, dekkes ikke av AS Kellox. Med indirekte kostnader forstås kostnader utover kostnadene forbundet med selve reparasjonen, herunder leie av alternativt kjøretøy, transport av kjøretøyet eller personer, overnatting eller erstatning for tiden kjøretøyet ikke har vært i bruk etc.

KJØPERENS RETTIGHETER UTOVER GARANTIEN
Ingen av punktene nevnt på foregående side tilsidesetter kjøperens rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer at den alminnelige reklamasjonsretten på 2/5 år ikke berøres av garantien, og at kjøperen kan reklamere dersom det foreligger mangel etter forbrukerkjøpsloven. Kjøperen er gjort kjent med sine rettigheter etter garantien og den alminnelige reklamasjonsretten for mangler.

SERVICE/ETTERSYN/VEDLIKEHOLD
Det er ditt eget ansvar å påse at servicene blir utført til riktig tid og at alle servicene blir riktig notert i serviceheftet. På denne måten vil du og din motorsykkel dra full nytte av HONDA`s garanti.

I garantitiden skal service utføres av et HONDA-verksted/forhandler godkjent av AS KELLOX for at garantien skal gjelde.

Skulle det oppstå en feil i garantitiden, kontakt da din HONDA-forhandler omgående for å gjøre de nødvendige avtaler. Ta alltid med deg garantihefte ved henvendelse.

Vedlikehold av din Honda
For å opprettholde tilstanden på ditt kjøretøy, anbefales hyppig vask. Høytrykks-spyler må unngås. Se mere informasjon om vedlikehold av det kjøretøy i din bruker håndbok eller ta kontakt med din Honda forhandler for råd og veiledning.

Vinterbruk
Hvis motorsykkelen benyttes om vinteren vil den bli utsatt for kjemisk angrep fra veisaltet som benyttes på veiene. Eksponering av veisalt vil resultere i korrosjon og matte overflater, om motorsykkelen ikke vedlikeholdes tilstrekkelig. For å unngå dette anbefales daglig vask og polering en gang per mnd gjennom vinterhalvåret.Garantien dekker ikke korroderte overflater på vinterkjørte kjøretøyer.